old id:
new id: u8t4ucfeg7apbg0vui8qlh7pqt
campagne:
gclid:
array(0) { }

array(0) { }
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van JMD Nederland B.V.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van JMD Nederland. Mocht er iets onduidelijk zijn, staan wij altijd voor je klaar.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 JMD Nederland B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 50044605 is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, en zal hiernavolgend aangeduid worden met “wij”.
1.2 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
1.3 Onder “producten” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die wij voor de wederpartij verrichten.
1.4 Onder “fabriek” wordt verstaan onze productielocaties, winkel, showroom, magazijnen, bedrijfsterreinen of andere door ons aangegeven locaties.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2 Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons hierbij, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk door de directie worden overeenkomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDING

3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is.
3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, modellen, maten e.d. die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst door ons worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet bindend.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING

4.1 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod vrijblijvend is op het moment dat ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaardt, tenzij wij binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij, aan de wederpartij te kennen geven, geen overeenkomst meer te willen in welk geval het aanbod van ons rechtmatig zal worden geacht te zijn herroepen.
4.2 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is. (ingeval in het aanbod door ons een termijn is genoemd) op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.4 Indien de wederpartij een aanbod doet is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod schriftelijk aanvaarden danwel indien wij zijn begonnen aan de uitvoering hiervan.
4.5 Indien een natuurlijke of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger naast elkaar jegens hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
4.6 Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slecht mogelijk middels een schriftelijk aangetekend schrijven door de wederpartij aan ons en na schriftelijke toestemming van ons. Ingeval van annulering door de wederpartij is deze verplicht het door ons redelijkerwijs geleden verlies (gemaakte kosten) en redelijkerwijs gederfde winst te vergoeden.

ARTIKEL 5. PRIJS

5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; zij zijn ingeval van levering van producten gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Wijzigingen in de productiefactoren zoals bijvoorbeeld in arbeidsloon en/of in de kostprijs van de grondstoffen en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen en/of heffingen op welke andere prijsbepalende factoren ook, zullen steeds (waardoor is begrepen de situatie dat de vorenbedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren reeds bij totstandkomen van de overeenkomst te voorzien waren) door ons mogen worden doorberekend.
5.3 Ingeval toepassing van sub. 5.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de Wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.4 Indien de wederpartij consument is en er sprake is van een koopovereenkomst, kan hij, indien een prijsverhoging plaats vindt gedurende de eerste drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk, binnen veertien dagen nadat wij de wederpartij van de prijsverhoging op de hoogte hebben gesteld, de overeenkomst ontbinden, tenzij met ons een afleveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen of de prijsverhoging voortvloeit uit de Wet.
5.5 Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, montage, servicekosten en kosten voor verzending, vervoer en lossing enz. nimmer in onze prijzen inbegrepen. Indien de wederpartij consument is en er sprake is van een koopovereenkomst komen de afleveringskosten te onze laste. Indien het betreft een levering van minder dan € 250,- worden verzend- en/of administratiekosten in rekening gebracht.
5.6 Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of van vervoer van voor de wederpartij ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere producten en instructie, kunnen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
5.7 Indien de wederpartij consument is en sprake is van een koopovereenkomst, zullen, indien de kosten zoals gespecificeerd in sub. 5.5, met uitzondering van de afleveringskosten en in sub. 5.6., door ons worden gevorderd, bij het aangaan van de overeenkomst, deze kosten afzonderlijk worden opgegeven danwel gegevens door ons worden verschaft op grond waarvan deze kosten door ons worden berekend.
5.8 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij, tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.
5.9 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
5.10 Emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Levering geschiedt af onze fabriek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden het product op de afgesproken tijdstippen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten ( waaronder: opstal-, vracht- en stallingkosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn van nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.3 de opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen, onderdelen en/of producten van derden betrokken.
6.4 Kleine afwijkingen van monsters of modellen, zoals genoemd in sub. 3.3., zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de producten met deze afwijkingen, mits van normale hoedanigheid en kwaliteit, aan de wederpartij te leveren, welke levering door de wederpartij wordt geaccepteerd.
6.5 Het risico van het product, gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van het product door ons nog niet overgedragen.
6.6 Indien de wederpartij consument is, en het product door ons vervoerd wordt, gaat het risico van het product over op de wederpartij bij bezorging.
6.7 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim indien wij in verzuim zouden zijn.
6.8 Transportkosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.9 Indien de wederpartij consument is en sprake is van een koopovereenkomst, is het bepaalde in sub. 6.8. niet van toepassing en geldt hetgeen is bepaald in sub 5.7.
6.10 Leveringstermijn gaat pas in indien de wederpartij aan ons alle door heen te verstrekken gegevens en/of materiaal heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 RECLAMATIES

7.1 De wederpartij is gehouden de producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de producten in orde zijn en indien de producten door ons zijn vervaardigd, deze in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.
7.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de producten en ingeval de wederpartij een factuur heeft ontvangen binnen 5 dagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de gebreken waarop de reclame betrekking heeft.
7.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij, binnen vijf werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren.
7.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of verschillen in kwaliteit, aantal, maat, model of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
7.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
7.6 Ingeval de wederpartij gegevens verstrekt op basis waarvan wij het product produceren en/of afleveren en/of aanmeten, staat de wederpartij in voor de juistheid van de gegevens. Wij zijn nimmer gehouden wijzigingen en/of aanvullingen en/of verbeteringen aan het product aan te brengen noch zijn wij aansprakelijk voor schade ingeval het product afwijkingen en/of gebreken bevat tengevolge van het opgeven van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de wederpartij.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij elektronisch te geschieden per banktransactie, uiterlijk bij aflevering van de producten, respectievelijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijnen gelden als fatale termijnen, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is.
8.2 De wederpartij is in alle gevallen, ook indien de kosten voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk voldaan worden door een ziektezorgverzekeraar, aansprakelijk voor volledige en tijdige voldoening van deze kosten.
8.3 Korting wordt niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4 Indien de wederpartij geen consument is, is verrekening niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.5 Betaling moet geschieden in Euro
8.6 Bij niet-betaling binnen de sub. 8.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, of de Wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in sub. 8.1 genoemde betalingstermijnen.
8.7 Bij niet-betaling binnen de sub. 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van € 100,-.
8.8 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet.

8.9 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.10 Het bepaalde in sub. 8.9 is niet van toepassing indien de wederpartij consument is.
8.11 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk op eisbaar zijn.
8.12 Wij houden ons het recht voor het geheel of een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons op grond van de gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen. Indien de vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan is JMD Nederland B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien de wederpartij consument is zal geen vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs worden verlangd.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

9.1 Wij zijn bevoegd onze prestaties op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar voor of na de door ons te verrichten prestatie verplichtingen voldoet, danwel indien na het sluiten van de overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingende, rechtelijke bepalingen.
9.2 Te allen tijde hebben wij ons het recht de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
9.3 Indien de wederpartij consument is en sprake is van een koopovereenkomst zal de zekerheid zoals is bepaald in sub. 9.2 niet meer belopen dan de helft van de koopprijs.
9.4 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit producten, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
9.5 Het bepaalde in sub 9.4. geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.
9.6 Wij houden ons het recht voor onze vordering op de producten als genoemd in sub. 9.4 met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Door ons afgeleverde en/of te leveren producten blijven ons eigendom, totdat de wederpartij alle verplichtingen met betrekking tot door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, door de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze producten te verpanden.
10.2 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
10.3 de wederpartij is verplicht op eerste verzoek van ons: 1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven. 2. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. 3. De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW 4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van ons. 5. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de producten willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
10.4 Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij, voor diens aansprakelijkheid als houder van het product.
10.5 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
10.6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen houden wij ons het recht voor, de afgeleverde producten waarop het in sub. 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die het product voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

ARTIKEL 11. GARANTIE

11.1 Wij garanderen gedurende een periode van drie maanden na aflevering van het product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik deugdelijk is. Gebruikte producten die door ons geleverd worden, worden verkocht zonder garantie.
11.2 Garantie als genoemd in sub.11.1. geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onder onoordeelkundige behandeling, misbruik gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg of het wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
11.3 Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub. 11.1. strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
11.4 Transportkosten van de producten in verband met het doorzenden komen slechts voor rekening van ons indien het transport in onze opdracht plaatsvindt.
11.5 In afwijking van sub 11.3 zullen sanitaire voorzieningen en/of producten die naar maat vervaardigd zijn of die direct op de huid worden gedragen nimmer door ons worden vervangen.
11.6 De in sub. 11.5 genoemde voorzieningen en/of producten worden indien deze door wederpartij worden geretourneerd, niet door ons in ontvangst genomen.
11.7 De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op het onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
11.8 De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten.
12.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van ons steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolg schade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
12.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, en deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn, danwe l redelijkerwijs gelet, op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
12.4 Voor zover het bepaalde in sub. 12.3 geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van ons (bijv. omdat wij geen verzekering hebben afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is) dan zullen wij de te vergoeden schade matigen indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.
12.5 Het bepaalde in sub 12.3 en 12.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van ons ingevolge de Wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 12.3 of sub. 12.4 zou volgen.
12.6 Indien de wederpartij consument is gelden voor onze aansprakelijkheid de Wettelijke bepalingen en is de aansprakelijkheid alsmede de omvang en de hoogte van de aansprakelijkheid daartoe beperkt.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst ernstig vertraagt of verhinderd zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst, schriftelijk, of per e-mail, te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
13.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverden omstandigheden gelden in ieder geval: het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.

ARTIKEL 14 ONTBINDING

14.1 Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder-curatele-stelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te annuleren.
14.2 Indien het bepaalde in sub. 14.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet die hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 15. INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/ GEHEIMHOUDING

15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behouden wij alle intellectuele absolute rechten waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of ander informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz.
15.2 De in sub. 15.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
15.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan, datgene waarop sub. 15.1 betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling.

ARTIKEL 16. GESCHILLENREGELING

16.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
16.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in onze vestigingsplaats tenzij Wettelijke bepalingen zich daartegen bezetten.
16.4 Indien de wederpartij consument is, kan hij ons binnen een maand nadat wij ons schriftelijk beroepen op het bepaalde in sub. 16.3 ons schriftelijk berichten te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde Rechter. Alsdan zal het bepaalde in sub. 16.3 niet langer van toepassing zijn en zullen wij volgens de Wet de bevoegde Rechter adiëren.

JMD Nederland B.V.

Het comfort van automatische deuren

Ga voor een veilige toegang en een gastvrij welkom. Maak een keuze uit ons brede assortiment automatische deuren. Van draaideuren en schuifdeursystemen tot een intercom en verschillende bedieningsopties. Wij bieden een passende oplossing voor elke situatie.

254
Tevreden klanten
35
Jaar ervaring